Skip to content

Αρθρογραφία

Το Νομοθετικό Πλαίσιο Ιδρυσης Ηλεκτρονικών Φαρμακείων

ηλεκτρονικο φαρμακειο

Το ηλεκτρονικό φαρμακείο λόγω της φύσης των διακινούμενων προϊόντων έχει διαφορετική νομική αντιμετώπιση, ιδιαίτερη νομοθεσία και πλαίσιο σε σχέση με τους συνήθεις όρους χρήσης και λειτουργίας των υπολοίπων απλών εμπορικών ηλεκτρονικών καταστημάτων (eshop).

Εξάλλου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όχι μόνο το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο αλλά και η πάγια νομολογία τόσο των ελληνικών όσο και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Ο Ν. 4316/2014

Ο βασικός νόμος ο οποίος διέπει την ίδρυση κα ιλειτουργία των ηλεκτρονικών φαρμακείων είναι ο Ν. 4316/2014. Σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού, η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου. 

Με ειδικότερη Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) η οποία πρέπει να δίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σε αυτόν σχετικού ερωτήματος, ορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα όργανα και η μέθοδος πιστοποίησης, ως επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων καταστημάτων. 

Στους παραβάτες φαρμακοποιούς επιβάλλονται: 

  1. χρηματικό πρόστιμο από 1.000 έως 15.000 ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και 
  2. χρηματικό πρόστιμο με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Εξάλλου, όποιος χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί δια του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 30.000 έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από 50.000 έως 200.000 ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.

Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις
ΚΥΑ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 & Γ.Π. οικ. 22609/20.04.2022

Με την πρόσφατη (Απρίλιος 2022) ΚΥΑ. 22609/2022, έγινε δεκτό αίτημα του κλάδου και τροποποιήθηκε το άρθρο 116 της ΚΥΑ 32221/2013.

Έτσι η ανωτέρω ΚΥΑ, όπως ισχύει πλέον, εξακολουθεί να προβλέπει ότι απαγορεύεται η πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. 

Ωστόσο, για τα λοιπά φάρμακα, επιτρέπεται η πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείου που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), μόνο των φαρμάκων τα οποία, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους, κατατάσσονται ή έχουν καταταγεί στην υποκατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων γενικής διάθεσης (γενικής διάθεσης φάρμακα – ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.) της κατηγορίας των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. 

ΚΥΑ Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 20293/2016

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 20293/2016, αρμόδια Αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στην Ελλάδα, ήτοι την χορήγηση του προβλεπόμενου κοινού λογοτύπου, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 699/2014 της Ε.Ε της 24.06.2014, ορίζεται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.).

Δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος φαρμακείου έχουν αποκλειστικά τα νομίμως λειτουργούντα στην ελληνική Επικράτεια, φαρμακεία, για να πωλούν τα οριζόμενα φαρμακευτικά προϊόντα, λιανικώς στο κοινό, από το κατάστημα που έχει νομίμως λάβει την άδεια λειτουργίας φαρμακείου, μετά τη χορήγηση του λογοτύπου.

Για τον σκοπό εφαρμογής της ΚΥΑ, ο Π.Φ.Σ. θα δημιουργήσει Ιστοσελίδα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποβολή των αιτήσεων πιστοποίησης, τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων, καθώς και πληροφορίες για τον σκοπό του κοινού λογοτύπου. Η εφαρμογή αυτή θα συνδέεται ηλεκτρονικά με σχετική εφαρμογή του ΕΟΦ, ως αρμόδιας για τα φάρμακα Αρχής και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Προκειμένου ο Π.Φ.Σ. να χορηγήσει την προβλεπόμενη πιστοποίηση (κοινό λογότυπο), οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση που θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία και δεσμεύσεις:

  1. το όνομα ή την επωνυμία, το ΑΦΜ και την έδρα του νομίμως λειτουργούντος φυσικού τους φαρμακείου από την οποία θα παρέχονται τα εν λόγω φάρμακα,
  2. την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας προσφοράς φαρμάκων προς πώληση στο κοινό μέσω Διαδικτύου,
  3. τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θα χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό και όλες τις σχετικές αναγκαίες πληροφορίες για τον εντοπισμό της εν λόγω ιστοσελίδας, η οποία θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία επικοινωνίας του Π.Φ.Σ. και του Ε.Ο.Φ. και τον σύνδεσμο με τις οικείες ηλεκτρονικές εφαρμογές τους.

Οι πιστοποιημένοι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να εμφανίζουν τον άνω κοινό λογότυπο σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου που σχετίζεται με τη διάθεση φαρμάκων για πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό. Κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων θα υποβάλλεται από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό στον Π.Φ.Σ.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με τα ηλεκτρονικά φαρμακεία.