Skip to content

Αρθρογραφία

Η Διαδικασία Της Προδικαστικής Προσφυγής Στην Αρχή (ΕΑΔΗΣΥ)

Η Διαδικασία Της Προδικαστικής Προσφυγής Στην Αρχή (ΑΕΠΠ)

Στις περιπτώσεις Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016), με αξία άνω των 60.000 ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θεωρούν ότι ζημιώνονται από τις πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, έχουν το δικαίωμα Προδικαστικής Προσφυγής ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), όπως μετονομάστηκε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) μετά τον Νόμο 4912/2022 .

Η διαδικασία με την οποία η προσφυγή λαμβάνει χώρα, περιγράφεται στο Ν. 4412/2016 (άρθρα 360 κ.επ.) καθώς και στο Π.Δ. 39/2017.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή.

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της, υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΕΑΔΗΣΥ.

Προθεσμία 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

  • 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία ή
  • 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
  • 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Παράβολο

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% της προϋπολογισθείσας αξίας της σχετικής σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600) ευρώ ούτε ανώτερο των 15.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΕΑΔΗΣΥ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή.

Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Παρέμβαση

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, παρέμβαση ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης.

Κοινοποιήσεις

Η αναθέτουσα αρχή, ειδοποιεί την ΕΑΔΗΣΥ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. 

Επίσης η αναθέτουσα αρχή: 

  • κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του, και 
  • διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους.
Ορισμός Εισηγητή

Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής και την καταχώρισή της στο αρχείο της ΕΑΔΗΣΥ ο προεδρεύων του σχηματισμού που θα εξετάσει την προδικαστική προσφυγή, ορίζει εισηγητή ένα εκ των μελών του οικείου σχηματισμού.

Ο εισηγητής αναλαμβάνει να μελετήσει την υπόθεση που του έχει ανατεθεί και να προσκομίσει κατά την ημέρα εξέτασης της προσφυγής συγκεκριμένη εισήγηση επί της υπόθεσης, την οποία παρουσιάζει στον οικείο σχηματισμό της ΕΑΔΗΣΥ για λήψη απόφασης. 

Ο εισηγητής μπορεί να ζητεί από τον προσφεύγοντα, την αναθέτουσα αρχή και τον παρεμβαίνοντα να προσκομίσουν στοιχεία που λείπουν ή είναι οπωσδήποτε χρήσιμα για την υποστήριξη ή την αντίκρουση της προδικαστικής προσφυγής.

Εξέταση Της Προσφυγής

Η προσφυγή εξετάζεται από κλιμάκιο της ΕΑΔΗΣΥ, σε ημέρα και ώρα η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 40 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής.

Η πράξη ορισμού ημέρας εξέτασης κοινοποιείται προς ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προσφεύγοντος, της αναθέτουσας αρχής και των παρεμβαινόντων, 10 ημέρες τουλάχιστον πριν από την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής. 

Προσωρινά Μέτρα

Ο σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής, μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος το οποίο περιλαμβάνεται στην προσφυγή ή αυτεπαγγέλτως, να εκδώσει εντός 10 ημερών από την επομένη της χρέωσης της υπόθεσης σε αυτόν πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως ότου αποφανθεί για την προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιοσδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή.

Μπορεί, ωστόσο, να διατάσσεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της προδικαστικής προσφυγής, περί του οποίου αρκεί απλή μνεία.

Η ΕΑΔΗΣΥ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. 

Απόφαση Επί Της Προσφυγής

Ο σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής. 

Με την απόφασή η ΕΑΔΗΣΥ δέχεται εν όλω, ή εν μέρει, ή απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια.

Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΕΑΔΗΣΥ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Κήρυξη Ακυρότητας Της Σύμβασης

Η ΕΑΔΗΣΥ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης, που έχει συναφθεί, εάν διαπιστώσει ότι:

  • η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων δημόσιων συμβάσεων ή
  • αν δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης
Συνέπειες Κήρυξης Ακυρότητας Της Σύμβασης

Αν ο οικείος σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ κηρύξει σύμβαση άκυρη, η ακυρότητα έχει αναδρομική ισχύ. Οι αξιώσεις των μερών διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού και οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Ο οικείος σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ εκτιμώντας το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, τη σοβαρότητα της παράβασης και τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να κηρύξει την ακυρότητα μόνο του ανεκτέλεστου τμήματος της σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικείος σχηματισμός, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής και τη διάρκεια της σύμβασης επιβάλλει πρόστιμο στην αναθέτουσα αρχή.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαδικασία ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων.