Skip to content

Αρθρογραφία

Σύμβαση Παραχώρησης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων Αθλητικής Οργάνωσης & Η Καταγγελία Αυτής

τηλεοπτικά δικαιώματα
Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Νόμου 2725/1999 κάθε αθλητικό σωματείο έχει το δικαίωμα να επιτρέπει έναντι αμοιβής:

 1. Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε  τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύμφωνα  με τους οικείους κανονισμούς γηπεδούχος.
 2. Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α΄ αθλητικών  διοργανώσεων ή στιγμιοτύπων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιοδήποτε υλικό  φορέα.
 3. Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση β΄  με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό.

Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, ή αθλητική ομοσπονδία για αγώνες εθνικών ομάδων και κυπέλλου Ελλάδος  δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης, με τηλεοπτικούς ή  ραδιοφωνικούς σταθμούς, αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των  δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η  μεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των δικαιωμάτων που  αποκτήθηκαν με αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση  του σωματείου,ή της ομοσπονδίας. Οι παραπάνω συμβάσεις δεσμεύουν το, κατά τους οικείους  κανονισμούς, φιλοξενούμενο σωματείο.

Επαγγελματικά Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου

Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Super League 2 και Football League εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στη διοργανώτρια Αρχή, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 84, με σκοπό η διοργανώτρια Αρχή:

 •  Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, αποκλειστικές ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης, αναμετάδοσης ή κατά παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου των αγώνων του οικείου πρωταθλήματος. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3 έτη. Οι παραχωρούμενες άδειες μπορεί να αφορούν, είτε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό πακέτο είτε μερικότερα πακέτα αγώνων.
 • Να εισπράττει και να διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την παραχώρηση των αδειών.
 • Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περίπτωση α΄ και να προβαίνει, στο δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που της έχουν μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών γηπεδούχους Π.Α.Ε.
Καταγγελία

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προς αυτές του Α.Κ. συνάγεται ότι οι συναπτόμενες από τις αθλητικές οργανώσεις με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, ορισμένης διάρκειας συμβάσεις παραχώρησης αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων τους για τηλεοπτική μετάδοση η αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρούνται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, γηπεδούχοι, μπορούν να καταγγελθούν από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο για σπουδαίο λόγο, ο οποίος μπορεί να συνίσταται στη συνδρομή έκτακτων περιστάσεων ή σε αθέτηση από τον αντισυμβαλλόμενο υποχρεώσεών του τόσο ουσιωδών, ώστε να καθίσταται μη ανεκτή για τον καταγγέλοντα, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, η συνέχιση της συμβάσεως μέχρι τη λύση της κατά τους υπαγορευόμενους από αυτή όρους. 

Ακυρότητα Καταγγελίας

Η καταγγελία της διαρκούς αυτής συμβάσεως, που συντελείται χωρίς σπουδαίο λόγο ή κατά κατάχρηση δικαιώματος και σε αντίθετη με τα χρηστά ήθη, εφόσον προτείνεται και αποδεικνύεται από τον αντισυμβαλλόμενο του καταγγείλαντος, συνεπάγεται την ακυρότητα της καταγγελίας και θεμελιώνει δικαίωμα του τελευταίου προς αποζημίωση από ενδοσυμβατική ή (και) από αδικοπρακτική ευθύνη του χωρίς σπουδαίου λόγο καταγγείλαντος τη σύμβαση παραχώρησης. 

Περαιτέρω κατά τα άρθρα 297 και 298 του ΑΚ “ο υπόχρεος σε αποζημίωση οφείλει να την παράσχει σε χρήμα. Η αποζημίωση περιλαμβάνει την μείωση της περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί”. 

Θεμελίωση Αγωγής Αποζημίωσης

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι τα περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισμένου κέρδους, με βάση την, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές περιστάσεις και τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα, πρέπει, κατά το άρθρο 216 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ, να εκτίθενται στην αγωγή, με εξειδικευμένη και λεπτομερή, κατά περίπτωση, μνεία των συγκεκριμένων περιστατικών,περιστάσεων και μέτρων, που καθιστούσαν πιθανό το κέρδος ως προς τα επιμέρους κονδύλια, καθώς και ιδιαίτερη επίκληση των κονδυλίων αυτών με το συνολικώς αιτούμενο ποσό (ΑΠ 690/2010). 

Η δε ποιοτική αοριστία, δηλαδή η επίκληση των στοιχείων του νόμου, χωρίς αναφορά περιστατικών και η ποσοτική αοριστία, δηλαδή η μη αναφορά όλων των στοιχείων που απαιτούνται κατά νόμο για τη θεμελίωση του αιτήματος της αγωγής, ελέγχονται από το δικαστήριο.

H αγωγή, πρέπει είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, τόσο ως προς την ενδοσυμβατική όσον και ως προς την εξωσυμβατική ευθύνη. 

Αξιώσεις Για Διαφυγόντα Κέρδη

Ειδικότερα προς θεμελίωση του αγωγικού αιτήματος αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη, εξαιτίας της χωρίς σπουδαίο λόγο, κατά κατάχρηση δικαιώματος και εναντίον των χρηστών ηθών, καταγγελίας της μεταξύ αυτών συμβάσεως παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα περιστατικά, που καθιστούσαν πιθανό, ενόψει και των ληφθέντων προπαρασκευαστικών μέτρων, το προσδοκώμενο κέρδος και ήταν ικανά, από άποψη επάρκειας και πληρότητας του δικογράφου της αγωγής, κατά την έννοια του άρθρου 216 του Κ.Πολ.Δ., να υπαχθούν στην ουσιαστική διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ (σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις) ήτοι αναφέρονται: 

 1. Η πραγματική κατάσταση, την οποία είχε διαμορφωθεί από τον ενάγοντα με την προοπτική να εκμεταλλευτεί το προς αυτόν παραχωρηθέν δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων, μαζί με ανάλογα δικαιώματα που είχαν παραχωρηθεί σ’ αυτόν από άλλες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες, λόγω της προνομιακής θέσης στις τηλεοπτικές επιχειρήσεις.
 2. Τα αντικειμενικά γεγονότα που προσδιόριζαν το βαθμό αξιοπιστίας και το δείκτη τηλεθέασης μεταξύ των επιχειρήσεων μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων πριν από την καταγγελία της συμβάσεως και η μετά από αυτή υποβαθμισμένη αξιολόγηση και μειωμένη προτίμησή του από το τηλεοπτικό κοινό. 
 3. Η αντισυμβατική αλλά και εκ προθέσεως και κατά παράβαση των χρηστών ηθών λύση της συμβάσεως παραχώρησης, οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και οι επιχειρηματικοί προγραμματισμοί που ακυρώθηκαν εξαιτίας της καταγγελίας. 
 4. Ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της καταγγελίας της σύμβασης και της μείωσης των εσόδων. 
 5. Ο επιμερισμός της ευθύνης για τη μείωση των εσόδων και τα ποσοστά συμβολής κάθε κατηγορίας στη συνολική τηλεθέαση, η συνολική τηλεθέαση πριν από την καταγγελία και για καθένα από τα έτη της συμβάσεως, η μείωση των αντίστοιχων ποσοστών, η προκύπτουσα διαφορά και η επί της διαφοράς αυτής για κάθε έτος, όπως και ο επιμερισμός του ποσού των απωλεσθεισών αναλογικών και ψηφιακών συνδρομών. 

Αντιθέτως δεν ήταν απαραίτητο, για το ορισμένο του δικογράφου της αγωγής, να αναφέρονται άλλοι περαιτέρω αστάθμητοι παράγοντες και περιστατικά, που μπορούσαν να διαμορφώσουν σε διαφορετικό μέγεθος το από τις οικείες συμβάσεις παραχώρησης προκύπτον ποσοστό βαρύτητας συμμετοχής.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με τις εμπορικές συμβάσεις.