Skip to content

Αρθρογραφία

Διαγραφή Προστίμων & Κυρώσεων Παραβάσεων Μέτρων Covid

covid προστιμα

Εκδίδονται ήδη οι πρώτες αποφάσεις με τις οποίες κρίνεται η επιβολή των προστίμων και διοικητικών κυρώσεων (πχ σφράγιση καταστήματος) για παραβίαση μέτρων covid-19, ενώ ταυτόχρονα εκδόθηκε το πρώτο αποτέλεσμα διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη που οδήγησε στη διαγραφή προστίμου.

Συγκεκριμένα:

Διοικητικά Δικαστήρια

Με την με αριθμό 14/2021 Απόφαση του ΤρΔΠρ Λιβαδειάς, ανεστάλη η επιβολή προστίμου και η προσωρινή αναστολή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το Δικαστήριο, με βάση τα άρθρα 69 και 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) και των σχετικών ΠΝΠ και ΚΥΑ για την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έκρινε επί υποθέσεως επιχείρησης “καφε-μπαρ” η οποία βρέθηκε σε έλεγχο να παρέχει υπηρεσίες σε τρία άτομα. Ειδικότερα, είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 3.000 Ευρώ και αναστολή λειτουργίας του καταστήματός για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, από όργανα του τοπικού Α.Τ.

Η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν απορριπτική κατά το μέρος των ισχυρισμών της προσφυγής “καθότι απαιτούν ενδελεχή έρευνα του νομικού και πραγματικού μέρους της υπόθεσης, ενώ, εξάλλου, δεν ερείδονται σε σχετική παγιωμένη νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται πρόδηλη η έκβαση της δίκης”. 

Ωστόσο, έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής με το σκεπτικό ότι “το ποσό του επιβληθέντος με την προσβαλλόμενη απόφαση προστίμου (3.000 ευρώ), το οποίο είναι υψηλό σε σχέση με τα φορολογητέα εισοδήματα της αιτούσας και τα εν γένει οικονομικά δεδομένα της και σταθμίζοντας, περαιτέρω, την οικονομική κατάσταση της αιτούσας με τους αναγόμενους στην προστασία της δημόσιας υγείας λόγους δημοσίου συμφέροντος, κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η συνεπεία αυτής, σφράγιση του επίδικου καταστήματος για 15 ημερολογιακές ημέρες καθώς και η άμεση καταβολή του ανωτέρω ποσού του προστίμου, θα προκαλέσει στην αιτούσα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής της, συνιστάμενη στην αδυναμία της να αντεπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις και στις ανάγκες διαβίωσής της”.

Με τον τρόπο αυτό, το Δικαστήριο εφάρμοσε την πάγια νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποία υποστηρίζει ότι τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δεν αρκεί να αναφέρονται στον Νόμο αλλά πρέπει κατά την εφαρμογή τους να λαμβάνουν υπόψη τους την αρχή της αναλογικότητας.

Σημειωτέον ότι το Δiκαστήριο αναστέλλει μεν την σφράγιση της επιχείρησης αλλά επιβάλει αυτή να λειτουργεί πλέον “σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19)”.

Ανεξάρτητη Αρχή Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε υπόθεση επιβολής προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε από Αστυνομικά Όργανα εις βάρος διοικούμενου για “άσκοπη μετακίνηση”.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία Αθηνών επέβαλε σε πολίτη πρόστιμο ύψους 300 Ευρώ για άσκοπη μετακίνηση, παρότι ο πολίτης έφερε και επέδειξε τη νόμιμη δήλωση κυκλοφορίας. Επιπλέον, ο λόγος της επιβολής προστίμου, παρά την επίδειξη της δήλωσης, δεν διευκρινίζεται στην πράξη επιβολής.

Εν συνεχεία, ο πολίτης κατέθεσε ένσταση στην Τροχαία, η οποία δεν εξετάστηκε εντός του νόμιμου χρόνου και η Τροχαία δεν απάντησε. Κατόπιν ο πολίτης κατέφυγε στον Συνήγορο ο οποίος μεσολάβησε για την εξέταση των αντιρρήσεων του διοικούμενου και τη διαγραφή του προστίμου.

Μετά τα παραπάνω, η Τροχαία Αθηνών ανακάλεσε το πρόστιμο και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο διότι “η διαπραχθείσα παράβαση δεν στοιχειοθετείται με πληρότητα και σαφήνεια”.