Skip to content

Αρθρογραφία

Η Διαδικασία Της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής

ευρωπαικη διαταγη πληρωμης

Η διαδικασία Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την είσπραξη χρηματικών αξιώσεων οι οποίες είναι εκκαθαρισμένες και απαιτητές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής είναι μια απλουστευμένη διαδικασία για διασυνοριακές χρηματικές αξιώσεις, οι οποίες αποδεικνύονται εγγράφως, με βάση τυποποιημένα έντυπα.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. πλην της Δανίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής σε δανικό δικαστήριο και ότι η Διαταγή δεν μπορεί να εκτελεστεί στη Δανία.

Υπαγόμενες Διαφορές

Στην διαδικασία αυτή υπάγονται διαφορές ιδιωτικού δικαίου, ήτοι αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο και εφόσον οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται στο νόμισμα του ευρώ ή και σε αλλοδαπό νόμισμα.

Αποκλείονται, ωστόσο, ρητά από το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας αυτής οι  φορολογικές, τελωνειακές και διοικητικές υποθέσεις, καθώς και υποθέσεις που αφορούν την ευθύνη του κράτους για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας. 

Βασική προϋπόθεση είναι η υπόθεση να έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Το άρθρο 3 του κανονισμού ορίζει ως διασυνοριακή την υπόθεση κατά την οποία τουλάχιστον ένας εκ των διαδίκων έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου.

Διαδικασία

Ο αιτών υποβάλλει τυποποιημένη αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής (έντυπο Α του Κανονισμού) στο αρμόδιο Δικαστήριο, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαστικά έξοδα, που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Εφαρμογή έχουν οι Ελληνικές διατάξεις των άρθρων 623 – 634 του Κ.Πολ.Δ.

Η αίτηση υποβάλεται ενώπιον του Ειρηνοδίκη (για ποσά μέχρι 20.000 Ευρώ), ή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου (για ποσά πλέον των 20.000 Ευρώ), και πρέπει να περιέχει:

 1. Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου απευθύνεται η αίτηση,
 2. Το είδος του δικογράφου, δηλαδή «Αίτηση για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής»
 3. Το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και την κατοικία όλων των διαδίκων: του δανειστή και του οφειλέτη – ή και των νομίμων αντιπροσώπων τους και, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και την έδρα τους,
 4. Το αντικείμενο του δικογράφου κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο, ευανάγνωστο, γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, ή αν περιέχει ξενόγλωσσα έγγραφα πχ ξενόγλωσσα τιμολόγια, να προσκομίζεται νόμιμη μετάφρασή τους,
 5. Χρονολογία και υπογραφή του διαδίκου 
 6. Αίτημα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής και
 7. Την αξίωση, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, των τόκων και των συμβατικών κυρώσεων και εξόδων. Τα ποσά της κύριας αξίωσης και τυχόν συμβατικών κυρώσεων θα πρέπει να είναι απαιτητά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ο οποίος καθορίζεται στο έντυπο
Απόρριψη Αίτησης

Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση (χρησιμοποιώντας το έντυπο D), εφόσον συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού,
 • η αξίωση είναι προδήλως αβάσιμη, 
 • ο αιτών δεν αποστείλει την απάντησή του (ανταποκρινόμενος στην πρόταση του δικαστηρίου να τροποποιήσει την αίτηση) εντός της προθεσμίας την οποία έταξε το δικαστήριο, 
 • ο αιτών δεν δεχτεί την πρόταση του δικαστηρίου.

Η απόρριψη σημειώνεται κάτω από την αίτηση και αναφέρεται με συντομία ο λόγος της απόρριψης. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής δεν επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ούτε άλλου ενδίκου μέσου.

Αποδοχή Αίτησης

Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής (έντυπο Ε του Κανονισμού).

Στη συνέχεια, μη υπαρχουσών αντιρρήσεων, η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής κηρύσσεται εκτελεστή (έντυπο Ζ) και ο αιτών λαμβάνει απόγραφο, καταβάλλοντας το τυχόν τέλος απογράφου.

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής πρέπει να επιδοθεί στον καθ’ ου εντός 2 μηνών από την έκδοσή της, αλλιώς παύει να ισχύει.

Ανακοπή Κατα Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής

Στην περίπτωση που η αίτηση για την έκδοση διαταγή πληρωμής γίνει δεκτή και εκδοθεί διαταγή πληρωμής, ο οφειλέτης κατά του οποίου αυτή στρέφεται έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός 15 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής.

Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, η οποία είναι άμεσα εκτελεστός τίτλος (631 ΚΠολΔ). Ωστόσο το Δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρω, κατόπιν υποβολής αίτησης από αυτόν κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής, να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση ή υπό όρους, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή που πρέπει να έχει ασκηθεί.

Για την παραδοχή της αίτησης αναστολής της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, προϋποτίθενται: 

 • η εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής και 
 • η πιθανολόγηση ευδοκίμησης ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής.

Αν δεν ασκηθεί ανακοπή, ή δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα εκείνος υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής μπορεί να επιδώσει και πάλι την διαταγή στον οφειλέτη, ο οποίος έχει μία δεύτερη ευκαιρία για την άσκηση ανακοπής. Δηλαδή έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από τη νέα επίδοση. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται αναστολή.

Αν περάσει άπρακτη και αυτή η προθεσμία των δέκα ημερών, η διαταγή πληρωμής αποκτά δύναμη δεδικασμένου και προσβάλλεται μόνο με αναψηλάφηση.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα εμπορικών απαιτήσεων.