Skip to content

Αρθρογραφία

Η Μεταφορική Εταιρεία Του Ν. 3887/2010

Η Μεταφορική Εταιρεία
Προγενέστερο Νομοθετικό Πλαίσιο

Η έννοια της μεταφορικής εταιρείας εισήχθη πρώτη φορά με το άρθρο 1 περ. β’ του ν. 383/1976 “περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων“, όπως ίσχυε πριν την κατάργηση του νόμου αυτού με το άρθρο 15 του ν. 3887/2010, κατά τον οποίο ως μεταφορικές επιχειρήσεις θεωρούνταν:

  1. οι κεκτημένες νομική προσωπικότητα εμπορικές εταιρίες, στις οποίες εισφέρεται η κυριότητα ή μόνο η χρήση φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, 
  2. η ιδιότυπη μεταφορική εταιρία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου και
  3. οι ατομικές επιχειρήσεις, ως και οι εν κοινωνία δικαιώματος συνιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

Εξάλλου, με το άρθρο 3 παρ.1 του ίδιου νόμου, προβλέποταν η σύσταση της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας (“ΙΜΕ”), που διέποταν από τη σχετική περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης νομοθεσία, υπό τις εκεί αναφερόμενες παρεκκλίσεις, μεταξύ των οποίων: 

  • το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται από εταιρικά μερίδια, καθένα των οποίων έχει αξία τουλάχιστον 1.000 δραχμών ανά τόνο μικτού βάρους συμμετέχοντος φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο καταβάλλεται τοις μετρητοίς κατά τη σύσταση της εταιρίας, 
  • κάθε εταίρος υποχρεούται να συνεισφέρει στην εταιρία, αφενός την άσκηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του φορτηγού αυτοκινήτου δια του οποίου συμμετέχει, καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής σχέσης, δυνάμενος να παρακρατεί πάντα τα λοιπά επ’ αυτού δικαιώματα και ιδίως την κυριότητα και νομή, αφετέρου δε τη διάθεση, κατ’ αποκλειστικότητα, στην εταιρία και για το έργο αυτής του φορτηγού αυτοκινήτου σε κατάσταση πλήρους και αδιάλειπτης ετοιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής σχέσης. 
Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

Περαιτέρω, με το άρθρο 3 του ν. 3887/2010Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές”, από την έναρξη ισχύος του οποίου καταργήθηκε ο προγενέστερος ν. 383/1976, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4472/2017, προβλέπεται η σύσταση μεταφορικών εταιριών με τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ, με σκοπό την εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών, για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές, οι οποίες επιτρέπεται να συσταθούν με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω, ενώ επιτρέπεται και η συγχώνευση μεταφορικών εταιριών, ανεξαρτήτως εάν αυτές λειτούργησαν πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (ΑΠ 1693/2018).

Οι εν λόγω εταιρίες επιτρέπεται να συσταθούν με τους ακόλουθους τρόπους: 
  1. Με εισφορά της κυριότητας Φ.Δ.Χ.. Στην περίπτωση αυτή, κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός από εκείνο που καταβάλλεται σε χρήμα, αποτελεί η αξία των εισφερομένων οχημάτων (Φ.Δ.Χ., ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας, καθώς και η άυλη υπεραξία των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ.. Η εκτίμηση της αξίας των οχημάτων και της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ. γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 , από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7.
  2. Με μίσθωση των Φ.Δ.Χ.. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται σε χρήμα και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκείνο που προβλέπεται ως ελάχιστο καταβαλλόμενο για τις Α.Ε. ή τις Ε.Π.Ε.. Οι συμβαλλόμενοι ιδιοκτήτες που έχουν εκμισθώσει το όχημά τους, υποχρεούνται να διαθέτουν αυτό κατ΄ αποκλειστικότητα στην εταιρεία και για το έργο αυτής έναντι μισθώματος χωρίς οδηγό σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει.
  3. Με εισφορά της κυριότητας των Φ.Δ.Χ. και μίσθωση άλλων, σύμφωνα με τα παραπάνω στην παράγραφο 1.
  4. Με ίδρυση επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται από αυτήν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο Π.Δ. 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές των εταιρειών είναι ονομαστικές και μπορούν να μεταβιβαστούν σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις (Π.Δ. 346/2001 και Κανονισμός 1071/2009).

Επίσης ορίζεται, ότι επιτρέπεται η συγχώνευση μεταφορικών εταιριών, ανεξαρτήτως εάν αυτές λειτούργησαν πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου (30-9-2010). 

Τέλος, οι συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρειών εντάσσονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, την αγορά γηπέδων για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, χώρων στάθμευσης και συνεργείων, την εισαγωγή συστημάτων τηλεματικής και επικοινωνιών, τη δημιουργία εγκαταστάσεων εφαρμογών εφοδιαστικής αλυσίδας, την προμήθεια μηχανημάτων, ιδίως ανυψωτικών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, καθώς και την αντικατάσταση των οχημάτων τους με οχήματα νέας τεχνολογίας.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με τις μεταφορικές εταιρείες.