Skip to content

Αρθρογραφία

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας & Κατάργηση Πιστοποιητικών Για Επιχειρήσεις

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες η με αρ. πρωτ. 13535/29.03.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία:

 • καταργούνται μια σειρά από πιστοποιητικά για εταιρείες και επιχειρήσεις και
 • τίθεται άμεσα σε εφαρμογή η διαδικασία έκδοσης του νέου “Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας”, το οποίο αντικαθιστά τα καταργηθέντα πιστοποιητικά

Η αίτηση για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα είναι ενιαία για όλα τα Δικαστικά Καταστήματα και θα κατατίθεται είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω e-mail, συνοδευόμενη με σχετική ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi) από το gov.gr.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Μέχρι σήμερα μια επιχείρηση προκειµένου:

 • να συµµετέχει σε δηµόσιο διαγωνισµό, 
 • να µπορεί να λαµβάνει δάνεια
 • να µπορεί να συνάπτει επιχειρηµατικές σχέσεις 
 • ή για κάθε άλλη συναφή µε τη δικαστική φερεγγυότητα νόµιµη χρήση.

έπρεπε να αιτηθεί σε διαφορετικά σε πολλές περιπτώσεις δικαστήρια, μία σειρά από πιστοποιητικά τα οποία, εν πολλοίς βεβαίωναν το ίδιο γεγονός (πχ τη μη λύση της εταιρείας).

Ταυτόχρονα, τα αιτούµενα πιστοποιητικά, εκτός από πολυάριθμα, έχουν και σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους (κυρίως, αν εκδίδονταν από διαφορετικά δικαστήρια) παρά το γεγονός ότι πιστοποιούν την ίδια πληροφορία, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να δηµιουργείται ανασφάλεια δικαίου και σύγχυση.

Ο Ν. 4635/2019

Στο άρθρο 45 του παραπάνω νόμου ορίζεται ότι:

Θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών το οποίο αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διϋπουργικού συντονισμού, του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επιδιώκουν την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών των παρεχόμενων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και των εσωτερικών λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης

Στόχος του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών είναι η βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών…

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) εντάσσονται πολιτικές, ενέργειες, δράσεις ή πρωτοβουλίες φορέων του Δημοσίου Τομέα, …, οι οποίες στοχεύουν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών…

Στα πλαίσια του τοµέα “Δικαιοσύνη” του ανωτέρω Νόμου, έχει συναφθεί Μνηµόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων εκσυγχρονισµού της δικαιοσύνης και την επιτάχυνση των διαδικασιών λειτουργίας της, µε στόχο τη διευκόλυνση του έργου των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και την εξυπηρέτηση του πολίτη, µέσα από τον εκσυγχρονισµό των πληροφοριακών και άλλων υποδοµών, την ψηφιοποίηση και απλούστευση των πάσης φύσεως διαδικασιών, προς µείωση του διοικητικού φόρτου, µε επακόλουθη εξοικονόµηση χρόνου και κόστους.

Περαιτέρω, υλοποιήθηκε το έργο “Μελέτη για την οµογενοποίηση και προτυποποίηση των Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας – Επιχειρηµατικότητας”, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε έρευνα στα κατά τόπους Δικαστήρια της Χώρας, καταγράφηκαν τα παραπάνω αναφερόμενα, ήτοι εξαιρετικά µεγάλος αριθµός πιστοποιητικών, τα οποία αφορούν στην επιχειρηµατική/ οικονοµική δραστηριότητα και στην εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Οι Ρυθμίσεις της Εγκυκλίου

Με απώτερο στόχο, όπως αναφέρεται: 

 • την αποφυγή καθυστερήσεων, 
 • τη µείωση του διοικητικού βάρους για την ενδιαφερόµενη επιχείρηση µε τη µείωση της φυσικής παρουσίας σε δηµόσια υπηρεσία, 
 • τη  µείωση και του ενδοδιοικητικού κόστους, 
 • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας,
 • τη µείωση της ανθρώπινης παρέµβασης,
 • την   ανάδειξη   της   ψηφιοποίησης   και   απλούστευσης   διαδικασιών  της δικαιοσύνης, 

πραγματοποιήθηκε η οµογενοποίηση και προτυποποίηση του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδονται και αφορούν στη δικαστική φερεγγυότητα ενός Νοµικού Προσώπου, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη ασφάλεια δικαίου και να αρθούν εµπόδια στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Δικαιοσύνης.

Το νέο Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής Φερεγγυότητας θα εκδίδεται πλέον από τα κατά τόπους αρµόδια δικαστήρια της Χώρας,  κατά τους δυο ακόλουθους τύπους:

 • «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Νοµικά Πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των Σωµατείων και των Συνεταιρισµών και
 • «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα.
Διαδικασία

Η σχετική αίτηση για την έκδοση του ανωτέρω Ενιαίου Πιστοποιητικού

Δικαστικής Φερεγγυότητας θα είναι ενιαία για όλα τα Δικαστικά Καταστήµατα και θα τιτλοφορείται ως “Αίτηση Ενιαίου Πιστοποιητικού δικαστικής Φερεγγυότητας”.

Η ανωτέρω αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό θα εκδίδεται και θα παραλαµβάνεται από τον αιτούντα επίσης ηλεκτρονικά, µέσω της πλατφόρµας solon.gov.gr.

Στα δικαστήρια εκτός ηλεκτρονικής διασύνδεσης και έως ότου δοθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική κατάθεση και παραλαβή πιστοποιητικών, τόσο η αίτηση όσο και η παραλαβή του εν λόγω ενιαίου πιστοποιητικού θα γίνεται µε φυσική παρουσία στη Γραµµατεία του εκάστοτε αρµόδιου δικαστηρίου.

Για την έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρµόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο.

Καταργηθέντα Πιστοποιητικά

Παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή
 2. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσης και μη πτώχευσης ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού
 3. Πιστοποιητικό περί μη θέσης εταιρίας σε εκκαθάριση
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
 5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)
 6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύσης πληρωμών
 8. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007
 10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
 11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
 12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
 13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
 14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
 15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
 17. Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
 18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσης εταιρίας (μόνο ΑΕ)
 19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
 20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων
 21. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
 22. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων
 23. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
 24. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
 25. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας
ΙΚΕ Και ΕΠΕ

Στο ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας και συγκεκριµένα η πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης ή κατάθεσης ή µη αίτησης περί λύσης του νοµικού προσώπου δε βεβαιώνεται από το εν λόγω πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρµόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) πιστοποιητικό µεταβολών.

Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρµόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ.

Σωματεία Και Συνεταιρισμοί

Για την πληρέστερη εικόνα δικαστικής φερεγγυότητας των σωµατείων και συνεταιρισµών και λόγω της πολυποίκιλης νοµοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης του σωµατείου ή συνεταιρισµού τόσο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο (για σωµατεία) όσο και από το αρµόδιο Ειρηνοδικείο (για συνεταιρισµοούς).

Εξάλλου, αναφορικά µε την πιστοποίηση της δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά στους Συνεταιρισμούς (αρµοδιότητας Ειρηνοδικείου) σηµειώνεται ότι θα ζητείται µόνο το ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό Μεταβολών που εκδίδεται από το αρµόδιο Ειρηνοδικείο, που αφορά στο χρονικό διάστηµα έως 31.12.2019. Μετά το πέρας της εν λόγω ηµεροµηνίας αρµόδιο για την έκδοση του προαναφερόµενου Πιστοποιητικού Μεταβολών είναι το Γ.Ε.ΜΗ.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα της επιχείρησής σας.