Skip to content

Αρθρογραφία

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό Και Ο Ρόλος Του Στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό

Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα πιο πολύτιμα επιτεύγματα της ΕΕ και σημαντικός μοχλός της οικονομίας της.

Βάσει του άρθρου 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. 

Ωστόσο, ορισμένοι από τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τα κράτη μέλη προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του SARS-CoV-2, που προκαλεί τη νόσο COVID-19, είχαν αντίκτυπο στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών.

Τα μέτρα αυτά συχνά συνίστανται σε περιορισμούς εισόδου ή άλλες ειδικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τους διασυνοριακούς ταξιδιώτες, όπως η υποβολή τους σε καραντίνα ή σε αυτοαπομόνωση ή η υποβολή τους σε δοκιμασία για λοίμωξη από SARS-CoV-2 πριν από και/ή μετά την άφιξη.

Ιδιαίτερα έχουν επηρεαστεί τα πρόσωπα που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές και διασχίζουν τα σύνορα σε καθημερινή βάση, είτε για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, είτε για οικογενειακούς ή άλλους λόγους.

Η Απόφαση Της Ε.Ε.

Για να εξασφαλιστεί μια καλά συντονισμένη, προβλέψιμη και διαφανής προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 13 Οκτωβρίου 2020, τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 . 

Η σύσταση του Συμβουλίου καθόρισε συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα ακόλουθα βασικά σημεία: εφαρμογή κοινών κριτηρίων και κοινών κατώτατων ορίων κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, αποτύπωση του κινδύνου μετάδοσης της νόσου COVID-19 βάσει συμφωνημένου χρωματικού κώδικα σε χάρτη ο οποίος δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα τυχόν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα σε πρόσωπα που μετακινούνται μεταξύ περιοχών, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου μετάδοσης στις εν λόγω περιοχές.

Στις 17 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού το οποίο θα διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Περιεχόμενο Και Χαρακτηριστικά  Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο:

  • έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα εκδίδονται για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με οποιοδήποτε εμβόλιο κατά της COVID-19. Όσον αφορά την άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να δέχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τα εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ. Τέλος, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να επεκτείνουν την άρση των περιορισμών και σε ταξιδιώτες της ΕΕ που έχουν εμβολιαστεί με άλλο εμβόλιο.
  • έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα, ή
  • έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19

Επομένως, οι πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, εφόσον το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό αναμένεται απλώς να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ. Δεν θα αποτελεί, δηλαδή, προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία, ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ. 

Μέσω του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού θα μπορούν επίσης να αποδεικνύονται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων που απαιτούνται συχνά βάσει των περιορισμών που εφαρμόζονται για λόγους δημόσιας υγείας. 

Το πιστοποιητικό δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί για λόγους δημόσιας υγείας. Αναμένουμε ότι τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν υπόψη τους αυτό το αποδεικτικό της υγειονομικής κατάστασης των ατόμων όσον αφορά την COVID-19, ώστε να διευκολυνθούν τα ταξίδια.

Διαδικασία Έκδοσης

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται:

  • σε ψηφιακή και/ή έντυπη έκδοση
  • με κωδικό QR
  • δωρεάν
  • στην εθνική γλώσσα και στα αγγλικά.

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό περιέχει τις απαραίτητες κύριες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/τη διαγνωστική εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

Τα πιστοποιητικά θα περιέχουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο απαραίτητων πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα μπορούν να διατηρούνται από τις χώρες που επισκέπτεται ο ταξιδιώτης. Για σκοπούς επαλήθευσης, ελέγχεται μόνο η εγκυρότητα και η γνησιότητα του πιστοποιητικού, μέσω της επαλήθευσης της αρχής έκδοσης και της υπογραφής. Όλα τα δεδομένα σχετικά με την υγεία παραμένουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους που εξέδωσε το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.

Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου το πιστοποιητικό να είναι ασφαλές και προστατευμένο και, ως εκ τούτου, έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές αρχές. Επομένως, μπορεί να εκδίδεται από νοσοκομεία, κέντρα εξετάσεων ή υγειονομικές αρχές.

Η ψηφιακή έκδοση θα μπορεί να αποθηκευτεί σε κινητή συσκευή. Οι πολίτες θα μπορούν επίσης να ζητήσουν έντυπη έκδοση. Και οι δύο εκδόσεις θα περιέχουν κωδικό QR με σημαντικές πληροφορίες, καθώς και ψηφιακή σφραγίδα που θα διασφαλίζει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού.

Λειτουργία Πιστοποιητικού

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του από τυχόν πλαστογράφηση. Κατά τον έλεγχο ενός πιστοποιητικού, γίνεται σάρωση του κωδικού QR και επαλήθευση της υπογραφής.

Όλοι οι φορείς έκδοσης (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα εξετάσεων, υγειονομικές αρχές) διαθέτουν το δικό τους κλειδί ψηφιακής υπογραφής. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων σε κάθε χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν παντού στην ΕΕ. Τα κωδικοποιημένα προσωπικά δεδομένα που περιέχει το πιστοποιητικό δεν μεταβιβάζονται μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να αναπτύξουν λογισμικό το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές για τον έλεγχο των κωδικών QR.

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα γίνεται δεκτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα συμβάλει στη συντονισμένη άρση των ισχυόντων περιορισμών.

Κάθε πολίτης της ΕΕ ή υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει ή κατοικεί νόμιμα στην ΕΕ και είναι κάτοχος ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, όταν ταξιδεύει θα πρέπει να εξαιρείται από τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας με τον ίδιο τρόπο όπως και οι πολίτες του κράτους μέλους που επισκέπτεται.

Αν ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να απαιτεί από τους κατόχους ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού να υποβληθούν σε καραντίνα ή σε διαγνωστική εξέταση, θα πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή και όλα τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με αυτή την απόφασή του και να την αιτιολογεί.

Τέλος, η Επιτροπή συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για να εξασφαλίσει ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στην ΕΕ θα μπορούν να αναγνωριστούν και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Επιτροπή βρίσκεται επίσης σε επαφή με τον ΔΟΠΑ, τον διεθνή οργανισμό για τα αεροπορικά ταξίδια.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με τις τουριστικές επιχειρήσεις.