Skip to content

Αρθρογραφία

StartUps, Elevate Greece & Επενδυτικοί Άγγελοι

startup
Επενδυτικοί Άγγελοι (“Angel Investors”)
Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 70α του Ν. 4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – ΚΦΕ) προβλέπεται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece) ως εξής:

 1. Σε περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (“angel investor”) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.
 2. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου – επενδυτή, μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως 3, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
 3. Η εισφορά κεφαλαίου εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε.
 4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου – φυσικού προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια του παρόντος σε νεοφυή επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με σχετική ΚΥΑ.

Μετά από μήνες αναμονής, υπεγράφη τελικά η ΚΥΑ που προβλέπεται στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου και ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως «Επενδυτικού Αγγέλου» (“Angel Investor”).

Ταυτόχρονα, προβλέπει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece.

Προϋποθέσεις Χαρακτηρισμού

Σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ, ως “Επενδυτικός Άγγελος” (“Angel Investor”) ορίζεται το πρόσωπο το οποίο κατέχει τις παρακάτω ιδιότητες:

 • φυσικό πρόσωπο,
 • φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, 
 • κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, 
 • ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (“Elevate Greece”)
 • με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο.

Ο Επενδυτικός Άγγελος, μπορεί να επενδύσει ποσό έως 100.000 € ανά νεοφυή επιχείρηση του Elevate Greece και έως τρεις ανά έτος, δηλαδή έως 300.000 € ανά έτος σε 3 διαφορετικές StartUps.

Κίνητρα

Ο “Επενδυτικός Άγγελος” έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το ανωτέρω ποσό εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. 

Angel Investor vs Venture Capitals 

Σημειώνεται ότι oι Επενδυτικοί Άγγελοι (“Angel Investor”) διακρίνεται από τα Venture Capitals (Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών – Funds) καθώς οι πρώτοι είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν:

 • μικρά ποσά 
 • σε startups οι οποίες βρίσκονται στα αρχικά τους βήματα 
 • με σκοπό αυτές να διαμορφώσουν τα προϊόντα τους και να μπουν στην αγορά, αναλαμβάνοντας το σχετικό ρίσκο, 

ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά αφορά σε νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν :

 • σημαντικά ποσά 
 • σε startups οι οποίες έχουν ήδη αναδειχθεί 
 • με σκοπό αυτές να επεκταθούν και να αναπτυχθούν στην αγορά, αναλαμβάνοντας το σχετικό ρίσκο.
Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece)

Με την ΚΥΑ 134622 /12020 είχε συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στα τέλη του 2020, το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Σκοπός

Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ σκοπός του Μητρώου είναι:

 • η χαρτογράφηση, παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, 
 • η αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων.
Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν :

 • Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή αντίστοιχες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 • Οι ανωτέρω εταιρείες/οντότητες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο, να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ.
 • Οι ανωτέρω εταιρείες/οντότητες να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση.
 • Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.
Κριτήρια ένταξης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εφαρμογή των κριτηρίων εγγραφής στο Μητρώο πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι ο έλεγχος και η εξακρίβωση ότι η επιχείρηση πληροί τα ακόλουθα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης:

1. Καινοτομία (“Innovation”):

Με το όρο “καινοτομία” προσδιορίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/ υπηρεσία ή/και να υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.
 • Να υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα, ο όρος «ανταγωνιστές» αφορά σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.
 • Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»).

2. Προοπτικές Ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά (“Scalability”):

Με το κριτήριο αυτό:

 • Αξιολογείται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο, (ή τυποποιήσιμο), και να μη συνίσταται σε παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών, ούτε να αφορά σε κατασκευή κατά παραγγελία.
 • Για την περίπτωση «επιχειρήσεων έντασης γνώσης», (τεχνοβλαστών), το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει.
Ένταξη Άνευ Αξιολόγησης (“Fast Track”)

Στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν άμεσα επιχειρήσεις μέσω διαδικασίας fast track (άνευ αξιολόγησης), στις κάτωθι περιπτώσεις:

 1. Επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών/Venture Capital Funds από την Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό, εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του αρμόδιου φορέα εκάστου κράτους όπου είναι εγκατεστημένη η έδρα τους. Τα παραπάνω δεν αφορούν σε τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων – “Angel Investors”.
 2. Τεχνοβλαστοί (“Spin-Off”) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
 3. Επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του Horizon 2020, έγκριση για «Seal of Excellence», Fast Track to Innovation, EIC Accelerator και στα διάδοχα προγράμματα αυτών..
 4. Επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office, (σωρευτικά), ή σύμβαση παραχώρησης ανάμεσα στον καταθέτη/καταθέτες των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με την αιτούσα επιχείρηση.
Διαγραφή Από Το Μητρώο

Η εγγεγραμμένη επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων πρέπει να πληροί τα υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγραφής της στο Μητρώο και θα αποτελεί αντικείμενο περιοδικών ελέγχων.

Η εγγεγραμμένη επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων πρέπει να δημοσιοποιεί, τα ελάχιστα απαιτητά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά της, όπως αυτά ορίζονται στην πλατφόρμα Elevate Greece. Η συμπλήρωση και ανάρτηση των ανωτέρω απαιτητών στοιχείων οφείλει να πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την εγγραφή.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιχείρηση, ενώ έχει εγγραφεί στο Μητρώο, δεν εξακολουθεί να πληροί οποιοδήποτε από τα δύο κριτήρια αξιολόγησης ή τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ή δεν ανήρτησε τα ανωτέρω στοιχεία, διαγράφεται από το Μητρώο.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, διαγράφεται με τη συμπλήρωση οκταετούς λειτουργίας.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με τη startup σας.