Skip to content

Αρθρογραφία

Κέντρα Θαλασσοθεραπείας Και Αναζωογόνησης (spa) 

Κέντρα Θαλασσοθεραπείας Και Κέντρα Αναζωογόνησης (spa)
Κέντρα Θαλασσοθεραπείας

Τα κέντρα θαλασσοθεραπείας εντάσσονται στην έννοια των τουριστικών επιχειρήσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που καλύπτουν τις ανάγκες θεραπείας ατόμων, με ταυτόχρονη χρήση, κάτω από ιατρική παρακολούθηση, των ευεργετημάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με στόχο την πρόληψη ή θεραπεία. 

Σαν θαλάσσιο περιβάλλον νοείται ο συνδυασμός του θαλάσσιου κλίματος, του νερού της θάλασσας, της λάσπης, των φυκιών, της άμμου και άλλων θαλάσσιων ουσιών.

Τα κέντρα θαλασσοθεραπείας αποτελούν «Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής» κατά την έννοια του Ν. 2160/93 και ιδρύονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και λοιπές προϋποθέσεις και διαδικασίες των με αριθ. 2356/95 και Τ/2364/1997 ΚΥΑ.

Η νόμιμη λειτουργία των κέντρων θαλασσοθεραπείας αρχίζει από τη λήψη του ειδικού σήματος λειτουργίας.

Το ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται εφάπαξ στις επιχειρήσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας, εφόσον διαπιστώνεται από ειδικό έλεγχο του EOT, η τήρηση των προδιαγραφών και λοιπών προϋποθέσεων της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και υλοποίηση και εφαρμογή της εγκεκριμένης από τον EOT αρχιτεκτονικής μελέτης.

Σε περίπτωση οριστικής αφαίρεσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή αλλαγής του επιχειρηματία, το σήμα επαναχορηγείται μόνο μετά την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών.

Προκειμένου για κέντρα θαλασσοθεραπείας που συνοδεύονται από ξενοδοχειακή εγκατάσταση και λειτουργούν ως ενιαία επιχείρηση, τα δικαιολογητικά καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων, το δε σήμα  εκδίδεται ως «ειδικό σήμα ξενοδοχείου της συγκεκριμένης λειτουργικής μορφής και τάξης μετά κέντρου θαλασσοθεραπείας». 

Στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής του ξενοδοχείου είναι ο υπεύθυνος διευθυντής του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας.

Κέντρα Αναζωογόνησης (spa)

Τα Κέντρα αναζωογόνησης (spa) είναι ειδικές εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στις οποίες γίνεται χρήση ή ιαματικών φυσικών πόρων ή θερμαινόμενου θαλασσινού νερού ή θερμού φυσικού νερού με προσθήκες ιαματικών φυσικών πόρων ή ζεστού φυσικού νερού με την προσθήκη πηλών, βοτάνων, φυτών, αρωμάτων, ηφαιστειακής ή χαλαζιακής άμμου, φωτός, θερμότητας, μασάζ, ατμόλουτρων διαφόρων τύπων, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αναζωογόνησης, ευεξίας και αισθητικής του σώματος.

Τα Κέντρα Αναζωογόνησης (spa) είναι, επίσης, «εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής», κατά την έννοια του Ν. 2160/93 και διέπονται από την ΥΑ 19325/2020.

Τα Κέντρα Αναζωογόνησης στοχεύουν στην συνολική ευεξία πνεύματος και σώματος, μέσω επαγγελματικών μη ιατρικών υπηρεσιών. 

Ενδεικτικά, οι βασικές κατηγορίες των προσφερόμενων από αυτά υπηρεσιών είναι: 

 • Συμβουλές Διατροφής, 
 • Αρωματοθεραπεία, 
 • Υδροθεραπεία, 
 • Φωτοθεραπεία, 
 • Περιτυλίξεις Σώματος, 
 • Καθαρισμός Προσώπου, 
 • Μαλάξεις, 
 • Υπηρεσίες Άθλησης, 
 • Προσωπική Γυμναστική, 
 • Yoga 
 • διαλογισμός
Κτιριοδομικές Προδιαγραφές

Για τη δημιουργία κέντρων αναζωογόνησης (spa), που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, δεν απαιτούνται πρόσθετα κριτήρια χωροθέτησης και καταλληλότητας γηπέδου, πέραν των προβλεπομένων στην με αρ. 177/2012 ΚΥΑ.

Προδιαγραφές Για Την Υπαγωγή Στο Καθεστώς Κινήτρων Του Ν. 1892/1990.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2356/1995 τα κέντρα θαλασσοθεραπείας είναι δυνατό να ανεγείρονται, είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με ξενοδοχείο κλασσικού τύπου, ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων ή ξενοδοχείο μικτής λειτουργικής μορφής και υπό την προϋπόθεση, ότι αυτά ανεγείρονται με βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές EOT ή έχουν ανεγερθεί στο παρελθόν με τις τότε ισχύουσες για τη δυναμικότητα και την τάξη τους τεχνικές προδιαγραφές.

Τα γήπεδα/οικόπεδα, στα οποία ανεγείρονται τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, πρέπει να βρίσκονται σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας κέντρου θαλασσοθεραπείας όταν μεταξύ της ιδιοκτησίας και της θάλασσας παρεμβάλλεται μόνο κοινόχρηστος χώρος (δρόμος, χώρος πρασίνου).

Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω ανέγερση κέντρου θαλασσοθεραπείας είναι η ύπαρξη στην άμεσα ευρύτερη περιοχή, καταλλήλου θαλασσίου περιβάλλοντος και ιδιαίτερα θαλάσσιου νερού, καθώς και η εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων μεταφοράς αυτού χωρίς αλλοιώσεις. 

Ακόμη, αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας είναι η λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, συνολικής δυναμικότητας υπερδιπλάσιας αυτής του κέντρου θαλασσοθεραπείας. Το κέντρο, μπορεί να λειτουργεί με τους παραπάνω όρους και εντός σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

Στην περίπτωση που το κέντρο θαλασσοθεραπείας ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού, η δυναμικότητά του δύναται να είναι ίση με τον αριθμό κλινών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Διαδικασία Έγκρισης

Α στάδιο: Έγκριση σκοπιμότητας

Έγκριση σκοπιμότητας: Ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του EOT, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η έγκριση Σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του EOT, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων.

Προέγκριση Χωροθέτησης: Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον απαιτείται από την πολεοδομική, χωροταξική και περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ειδικότερες ρυθμίσεις, που ισχύουν, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση, με τα απαιτούμενα για την τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης δικαιολογητικά.

Β’ στάδιο: Καταλληλότητα οικοπέδου/γηπέδου

Για την έγκριση ή απόρριψη ακολουθείται διαδικασία ανάλογη της προβλεπόμενης για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για τη δημιουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας ισχύει για δύο χρόνια.

Γ’ στάδιο: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δ’ στάδιο: Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης

Υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του EOT. Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον EOT ισχύει τέσσερα χρόνια.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας Και Αναζωογόνησης (spa).