Skip to content

Αρθρογραφία

Ανακοπή Κατά Διαταγής Πληρωμής – Αοριστία Ανατοκισμού

Ανακοπή Κατά Διαταγής Πληρωμής - Αοριστία Ανατοκισμού

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και εν γένει πράξεων εκτέλεσης, έχουμε εξετάσει στο παρελθόν, για λόγους που αφορούν:

Πρόσφατα, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προστέθηκε ένα επιπλέον “όπλο” στα χέρια των δανειοληπτών: η αοριστία της διαταγής πληρωμής και ειδικότερα κατά το σκέλος που αφορά στον υπολογισμό των τόκων και του ανατοκισμού.

Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 630 του ΚΠολΔ η διαταγή πληρωμής καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει: 

 1. το ονοματεπώνυμο του δικαστή, ο οποίος εκδίδει τη διαταγή πληρωμής,
 2. Το ονοματεπώνυμο, την κατοικία και τη διεύθυνση εκείνου, ο οποίος ζήτησε την έκδοση της διαταγής πληρωμής και εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, 
 3. την αιτία της πληρωμής, 
 4. το ποσό των χρημάτων ή χρεωγράφων, που πρέπει να καταβληθεί, 
 5. διαταγή προς πληρωμή, 
 6. υπόμνηση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται, ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα σε 15 ημέρες από την επίδοση της διαταγής πληρωμής και 
 7. την υπογραφή του δικαστή. 

Σε ό,τι δε αφορά το καταβλητέο ποσό χρημάτων ή χρεογράφων, αυτό είναι αναγκαίο για την πλήρωση της προϋπόθεσης για την αναγκαστική εκτέλεση, καθόσον για να γίνει αυτή πρέπει να προκύπτει από τον εκτελεστό τίτλο το ποσό και το ποιόν της παροχής. 

Πρέπει δε με το ποσό να προστίθενται, αν υπάρχει αίτημα, και οι τόκοι, αλλά όχι με συνυπολογισμό του ορισμένου ποσού αυτών, αλλά με την προσθήκη της λέξεως νομιμότοκα και του προσδιορισμού του χρόνου έναρξης αυτών. 

Η αναφορά ειδικότερα στη διαταγή πληρωμής του καταβλητέου ποσού χρημάτων απαιτείται να γίνεται με τρόπο που να μπορεί να καθοριστεί κατά ποσό με απλό αριθμητικό υπολογισμό ή σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στον τίτλο στοιχεία, όπως όταν υπάρχει καταδίκη σε τόκους ορισμένου κεφαλαίου, των οποίων η έναρξη και το ποσοστό ορίζεται από τον τίτλο ή από το νόμο (ΑΠ 1349/2013). 

Οι τόκοι των τόκων όμως που προκύπτουν από ανατοκισμό πρέπει να επιδικάζονται ρητώς και να γράφονται κατά ποσό ορισμένο.

Από την παράλειψη ενός των παραπάνω στοιχείων δημιουργείται ακυρότητα της διαταγής πληρωμής, ακυρότητα που δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αφού ο νόμος δεν ορίζει αυτό, αλλά θεμελιώνει λόγο ανακοπής. 

Εξάλλου κάθε υπερημερία στην καταβολή της συμβατικής δόσης, αφού πρώτα υπολογιστεί με επιτόκιο επιπλέον του συμβατικού κατά 2,5 μονάδες (+2,5%) για χρονικό διάστημα έξι μηνών, συγκροτεί στο τέλος του εν λόγω εξαμήνου ένα νέο αυτοτελές χρεολύσιο (κεφάλαιο), το οποίο προστίθεται στο αρχικό δανεισθέν κεφάλαιο. 

Αυτό αποτελεί τον κεφαλαιοποιημένο τόκο, ήτοι τον τόκο που κάθε μία υπερημερία ξεχωριστά δημιούργησε για ένα εξάμηνο. Η αναγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων, κατατείνει στο να υποδειχθεί :

 • πόσες εξαμηνιαίες υπερημερίες δημιουργήθηκαν από την έναρξη τη επίδικης σύμβασης μέχρι της καταγγελίας της, 
 • ποιο ήταν το ανεξόφλητο χρηματικό ποσό που υπολογίστηκε με τόκο υπερημερίας, 
 • ποιο το εξάμηνο κάθε μίας υπερημερίας και τελικά 
 • το κεφάλαιο που προέκυψε κατά την ημερομηνία λήξης έκαστης υπερημερίας, καταλήγοντας να κεφαλαιοποιηθεί, δηλαδή να ενσωματωθεί στο κεφάλαιο, κατά την εκπνοή του έκαστου εξαμήνου.

Εκκαθαρισμένη είναι η απαίτηση όταν από τον τίτλο προκύπτει κατά ποσόν και ποιόν, είναι δε εκκαθαρισμένη η χρηματική απαίτηση όταν το ποσό αυτής δεν είναι ακριβώς καθορισμένο, αλλά μπορεί να εξευρεθεί με τη διενέργεια μαθηματικών πράξεων (ΑΠ 1543/2015).

Η 140/2024 Απόφαση ΜονΠρΑθηνών 

Σύμφωνα με την με αρ. 140/2024 Απόφαση του ΜΠρΑθ, δανειολήπτης άσκησε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ισχυριζόμενος ότι η διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί, διότι δεν αναφέρονται σε αυτή και κατά ποσό ορισμένο οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι. 

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω.

Ειδικότερα εκδόθηκε διαταγή πληρωμής η οποία ανέφερε ότι ο δανειολήπτης υποχρεούνταν να καταβάλλει στην τράπεζα “το συνολικό ποσό των 86.619,46 ευρώ, πλην των κονδυλίων των τόκων, οπότε θα προστεθούν επιπλέον 30,00 ευρώ, και, συγκεκριμένα, το ποσό των 83.969,46 ευρώ, για επιδικασθέν κεφάλαιο, το ποσό των 2.570,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, το ποσό των 30,00 ευρώ για την έκδοση του αντιγράφου και τη σύνταξη της επιταγής και το ποσό των 50,00 ευρώ για την σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση και επίδοση αυτής (επιταγής προς πληρωμή), νομιμοτόκως από την επίδοσης της επιταγής προς πληρωμή έως την ολοσχερή εξόφληση”.

Σκεπτικό

Το δικαστήριο έκρινε ότι από το ως άνω περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής σαφώς συνάγεται ότι ζητείται από τον ανακόπτοντα – οφειλέτη να καταβάλει πέραν από τους τόκους υπερημερίας, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται σχετικά ευχερώς δοθέντος του κεφαλαίου (83.969,46 ευρώ), του χρονικού σημείου έναρξης υπολογισμού τους και του συμβατικού επιτοκίου υπερημερίας το ποσοστό του οποίου πρέπει να αναζητηθεί στα άρθρα της ένδικης σύμβασης και τόκους τόκων οι οποίοι υπολογίζονται με εξαμηνιαίο ανατοκισμό

Ο υπολογισμός των τόκων αυτών (“κεφαλαιοποιημένων”) είναι ιδιαίτερα σύνθετος, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να μνημονεύονται ρητά στο διατακτικό της διαταγής πληρωμής διαφορετικά αυτή είναι αόριστη, καθώς αν παραλειφθεί η αναγραφή τους δεν προκύπτει με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης.

Παράνομο Της Διαταγής Πληρωμής

Ωστόσο, σε κανένα σημείο της προσβαλλόμενης πράξης δεν προσδιορίζεται το ποσό των κεφαλαιοποιημένων τόκων καθώς δε γίνεται μνεία του εφαρμοζόμενου επιτοκίου.

Αντιθέτως, απλά αναφέρει ότι θα προστεθεί το ποσό των 30.000,00 ευρώ ως τόκοι. Επομένως, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, στην οποία δεν αναφέρονται ρητά οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι πάσχει αοριστίας και, ως εκ τούτου, είναι ακυρωτέα. 

Περαιτέρω, υφίσταται εν προκειμένω δικονομική βλάβη του ανακόπτοντος που συνίσταται στην αδυναμία του να αντικρούσει το κονδύλια αυτό, το ύψος του οποίου δε γνωρίζει και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κήρυξη ακυρότητας.

Διατακτικό

Κατόπιν των παραπάνω, το δικαστήριο ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής, καθόσον επί ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, αρκεί να γίνει δεκτός ένας λόγος που επιφέρει την ακυρότητα των προσβαλλόμενων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας. 


Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με την Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής.