Skip to content

Αρθρογραφία

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Κάμπινγκ – Νομοθεσία

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Κάμπινγκ

Τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό. Αποτελούν τουριστικές επιχειρήσεις και ανήκουν στην κατηγορία των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων. 

Διαφέρουν από τα Ξενοδοχεία, ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν. Ωστόσο, σε περίπτωση όπου πληρούνται οι σχετικές προδιαγραφές τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια μπορούν να αποτελούν και Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, όπως και τα Ξενοδοχεία.

Οι Οργανωμένες Κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) είναι υπαίθριοι χώροι, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα διαμονής, σίτισης και αναψυχής τουριστών και διαθέτουν ή μη ίδια μέσα μεταφοράς και διανυκτέρευσης, ήτοι σκηνές και τροχόσπιτα. Αποτελούν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις και ανήκουν, μαζί με τα ξενοδοχεία, στα κύρια τουριστικά καταλύματα της χώρας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Σύμφωνα με την Υ.Α. 12868/2018 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών») τα ενοικιαζόμενα δωμάτια αναπτύσσονται σε συγκροτήματα μέχρι 30 δωματίων. 

Η δυναμικότητα σε κλίνες των δωματίων υπολογίζεται βάσει της φέρουσας ικανότητας του χώρου και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 4 κλίνες ανά δωμάτιο.

Κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των 5 κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί σύμφωνα.

Οι επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Δωματίων που επιλέγουν να μην κατατάσσονται σε σύστημα κλειδιών, υποχρεούνται να πληρούν τις υποχρεωτικές προδιαγραφές των καταλυμάτων του ενός κλειδιού.

Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στην επιχείρηση Ενοικιαζόμενων Δωματίων.

Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια ανεγείρονται με όρους δόμησης κατοικίας, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τις ισχύουσες για την περιοχή γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτηριοδομικές διατάξεις, σε οικόπεδα/γήπεδα, στα οποία εξασφαλίζεται πρόσβαση των επισκεπτών και τροφοδοσία και αποκομιδή των απορριμμάτων του καταλύματος.

Επίσης, είναι δυνατή η δημιουργία διαφορετικών επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων εντός του ίδιου κτιρίου

Η επιχείρηση Ενοικιαζόμενων Δωματίων εξασφαλίζει τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και κυρίως με το αντίστοιχο δίκτυο αποχέτευσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Το κτήριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση Ενοικιαζόμενων Δωματίων, επιτρεπόμενης της ύπαρξης μίας κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε μια εκ των επιχειρήσεων, ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση/είσοδος.

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχείρησης Ενοικιαζόμενων Δωματίων σε μεμονωμένο κύριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συγκυρίων. 

Σε περίπτωση κτιρίων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης Ενοικιαζόμενων Δωματίων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου.

Οι επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Δωματίων κατηγορίας 5 κλειδιών, δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ένα δωμάτιο, τουλάχιστον δύο κλινών, για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (ΚΑΜΠΙΝΓΚ)

Σύμφωνα με τον Ν. 392/1976 («Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων»), οι χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης  πρέπει να βρίσκονται σε τόπους φυσικού κάλλους μακριά από θορυβώδεις εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση και σε σημεία ευχερούς προσπελάσεως από κύριες οδικές αρτηρίες ή μέσω θαλάσσης.

Οι χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης πρέπει να είναι περιφραγμένοι και να διαθέτουν αυτοφυές ή καλλιεργούμενο πράσινο, την αναγκαία υποδομή, ήτοι εσωτερικές οδούς, δίκτυα υδρεύσεως, αποχετεύσεως, φωτισμού κλπ και τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες.

Οι χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης  κατατάσσονται σε τάξεις αναλόγως της θέσης, της έκτασης, της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται για συγκεκριμένη τάξη.

Οι άδειες καταλληλότητας και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης  χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Για την ίδρυση και λειτουργία χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης απαιτούνται:

  • Άδεια καταλληλότητας και
  • Άδεια λειτουργίας, χορηγούμενη από τον ΕΟΤ

Επίσης, η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται χώρο οργανωμένης κατασκήνωσης, υποχρεούται πριν από την έναρξη της εκμετάλλευσης να υποβάλει εις τον ΕΟΤ προς έγκρισή τον διακριτικό τίτλο του χώρου. Η έγκριση του τίτλου παρέχει δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης αυτού.

Τέλος, με αίτηση των ενδιαφερομένων, μπορεί να απονέμεται από ΕΟΤ τιμητική διάκριση, ενός, δύο ή τριών αστέρων σε χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης αναλόγως της συγκρότησης αυτών, των προσφερόμενων υπηρεσιών και της εν γένει λειτουργικής στάθμης αυτών.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, για περισσότερα από 15 χρόνια εξειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για σας καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε θέμα σχετικά με τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & τα Κάμπινγκ.