Παραγραφή Οφειλών ΔΕΗ Και Παρόχων Ενέργειας

Πενταετής παραγραφή αξιώσεων της ΔΕΗ από ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο χρόνος παραγραφής ξεκινάει από τη λήψη των τιμολογίων. Όταν παραγραφεί η κύρια αξίωση συμπαραγράφονται και οι παρεπόμενες από αυτή αξιώσεις περί τόκων

Continue reading